Looma loovutusleping

Looma loovutuslepingu näidise saad alla laadida klõpsates siia.

Leping üldsätted, mis on märgitud igas loovutuslepingus, on järgmised:

1.
Hoolitsen minule loovutatud looma eest hästi, järgides Eesti Vabariigis kehtivat loomakaitseseadust, ja teisi lemmiklooma pidamisel kehtivaid loomakaitse ja -heaolu alaseid õigusakte. Tagan oma lemmikloomale kõik tema heaoluks vajaliku.

2.
Valin endale sobiva veterinaarkliiniku ja registreerin võetud looma kliiniku patsiendina, tagamaks loomale regulaarse veterinaarjärelevalve. Looma haigestumisel kontakteerun koheselt veterinaariga. Olen teadlik, et loomadel võib olla peitehaigusi ning jälgin looma tervist ja käitumist, et avastada haigused võimalikult vara ja tagada loomale vajalik ravi.

3.
Käesolevale lepingule allakirjutamisega GARANTEERIN, ET EESTI LOOMAKAITSE SELTSILT VÕETUD LOOM EI SAA KUNAGI JÄRGLASI.

4.
Looma kadumise, raske haigestumise või ootamatu surma puhul võtan koheselt ühendust ELSiga.

5.
Juhul, kui mul ei ole looma asjaolude kokkulangemise tõttu võimalik edasi pidada, teatan sellest viivitamatult ELSile. ELS kohustub uude perre loovutatud looma tagasi võtma, kui loom sinna mingil põhjusel ei sobi ning kui pere soovib loomast loobuda. Olen siiski kohustatud katma mulle loovutatud looma toitmisega kaasnevad kulud, kuni ELS leiab talle uue kodu.

6.
Mul ei ole õigust hukata võetud looma või anda edasi uuele omanikule ilma ELSi esindaja kirjaliku nõusolekuta.

7.
Kolme kuu möödumisel looma võtmisest annan ELSile teada looma käekäigust. Võimalusel saadan ELSile ka fotosid ja kirjeldusi looma elust, et motiveerida ja julgustada ka teisi inimesi ELSi kaudu looma võtma ja aidata niimoodi kaasa Eesti lemmikloomakultuuri paranemisele.

8.
Luban ELSi esindajal tulla tutvuma mulle loovutatud looma üldise seisundiga. Juhul, kui ELSi esindaja leiab, et mulle loovutatud looma elutingimused on vastuolus kohaliku omavalitsuse lemmiklooma pidamise eeskirjaga, on ELSil õigus loom minult ära võtta, kompenseerimata minu poolt loomale tehtud kulutusi.