Seadused/õigusaktid

I RAHVUSVAHELISED ÕIGUSAKTID EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOONID Loe lähemalt Põllumajandusloomade kaitse konventsioon http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/087.htm ja selle muutmise protokoll http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/145.htm (Eesti on alla kirjutanud, aga ei ole veel ratifitseerinud) Tapaloomade kaitse konventsioon http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/102.htm (Eesti on...

I RAHVUSVAHELISED ÕIGUSAKTID

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOONID
Loe lähemalt

Põllumajandusloomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/087.htm
ja selle muutmise protokoll
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/145.htm (Eesti on alla kirjutanud, aga ei ole veel ratifitseerinud)

Tapaloomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/102.htm (Eesti on ratifitseerinud)

Konventsioon loomade kaitsest rahvusvahelisel transpordil
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/193.htm (Eesti on ratifitseerinud)

Katsetes ja muul teaduslikul eesmärgil kasutatavate selgroogsete loomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/123.htm

ja selle muutmise protokoll
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/170.htm (Eesti on alla kirjutanud, aga ei ole veel ratifitseerinud)

Euroopa looduskeskkonna ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon
http://www.coe.ee/?op=body&id=178 (Eesti on ratifitseerinud)

Lemmikloomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/125.htm (Eesti ei ole alla kirjutanud)

Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1/2005 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:ET:HTML

II EESTI VABARIIGI ÕIGUSAKTID

SEADUSED
Loe lähemalt

VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUSED
Loe lähemalt

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=95217

Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=73109

Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=780373

Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=627131

Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutusettevõtetele esitatavad nõuded ning nende ettevõtete tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=750929

Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=733518

Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse tegemise riskianalüüsi koostamise nõuded ja riskianalüüsis esitatavad andmed
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=227599

Põllumajandusloomade registri asutamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13000254

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja kehtestamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12846680

Eriti ohtlike loomataudide ennetamise ja tõrjega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1046235

I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=760301

Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=783077

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13018158

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=255252

Kalapüügieeskiri
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12961426&id=904618

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12961426&id=744706

Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12961426&id=23630

PÕLLUMAJANDUSMINISTRI MÄÄRUSED
Loe lähemalt

Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991686

Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1003924

Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=686971

Lemmikloomade pidamise nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12952706&id=13006944

Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85824

Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid
neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=971242

Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=85236;970761

Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13026542

Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12989104

Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911243

Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911192

Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911188

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=905967

Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=769115

Embrüote käitlemisega tegelevale isikule, embrüokogumisrühmale ja embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele esitatavad nõuded ning embrüokogumisrühma tunnustamise kord – https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=753001

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=920461

Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade
ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13015124

Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12964271

Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=741932

Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12741731

Toorpiima käitlemise hügieeninõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1039899

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=741926

Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=921685

Toidutekkeliste haiguspuhangute epidemioloogiliste uurimiste tulemusi kokkuvõtvas aruandes sisalduvate andmete loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=921155

Haigusetekitajate loetelu, mille isoleerimiseks ja kultiveerimiseks  vajab laboratoorium eriluba, samuti nõuded loomataudialase teadusliku uurimistööga tegelevale laboratooriumile ja eriloa väljaandmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=83534

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991765

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=81802

Loomatauditõrje eeskirjad
ttps://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=actPreSelect&replstring=33&dyn=12902728&id=927610;921501;821454;785428;781824;743118;615840;615836;163250;81983;81848;23082;996875;12782164;12798767;12814159;12847080;12933132;13015143

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja mittekuuluvate loomataudide ennetamise ja tõrje finantseerimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=813312

Põllumajandusloomade väärtuse arvutamine ning taudikahjude hüvitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=893820

Veterinaartõendile kantavad andmed
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12990835&id=12901267

Veterinaararsti tegevusloa saamiseks esitatava taotluse menetlemise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12990835&id=12902154

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12990835&id=12902138

SOTSIAALMINISTRI MÄÄRUS
Loe lähemalt

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=610394

KESKKONNAMINISTRI MÄÄRUSED
Loe lähemalt

III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=760308

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=898474

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/1997 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisades nimetatud loomaliikide nimekiri, mille kaubanduslikul eesmärgil sissetoodud või kasvatatud elusate isendite surmamine on lubatud
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=12901086

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=765393

I kaitsekategooria liigi isendi valduse ning tehingu keskkonnaregistris registreerimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=765445

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa andmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=12933542

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=12819687

Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13026419

Jahimaakorraldusjuhend
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=582607

Keskkonnaministri määrused jahipiirkonna moodustamise, selle suuruse ja piirikirjelduse kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=actPreSelect&replstring=33&dyn=13001282&id=912691;752011;917797;912704;911824;908815;908808;867797;797441;747343;747314;736874;736784;582528;916426;912026;903858;758256;582558;1035240;1035243;1035249;1035253;12835071;12835207;12835683;12837375;12993052;12997613 ja https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=actPreSelect&replstring=33&dyn=13001282&id=917797;916426;912704;912691;911824;908815;908808;867797;797441;752011;747343;747314;736874;736784;582558;582528;1035240;1035243;1035249;12835071;12835207;12835683;12837375

Jahiulukite loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=204955

Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=609920

Jahimaakorraldusjuhend
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=582607

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=263917

Jahieeskiri
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=784935;964655

Leave a Reply