Keskkonnaameti vastus ELS-i päringule Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise otsuse kohta

Tere, edastan info looduslikult esinevate (mitte kaitsealuste) lindude arvukuse reguleerimise kohta. Looduskaitseseaduse (LKS) § 55 lg 61 p 2 kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja...

Tere,

edastan info looduslikult esinevate (mitte kaitsealuste) lindude arvukuse reguleerimise kohta.

Looduskaitseseaduse (LKS) § 55 lg 61 p 2 kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, välja arvatud juhul, kui loom ohustab otseselt inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda, millal häirimisest tuleb kirjalikult teatada Keskkonnaametile hiljemalt üks tööpäev pärast häirimist.

LKS § 58 lg 8 kohaselt võib liigi arvukuse reguleerimise eesmärgil Keskkonnaamet lubada jahiulukite nimekirja kuuluvate lindude aastaringset laskmist või püüdmist, kui see on vajalik:

1) elanikkonna ohutuse huvides;

2) lennuohutuse tagamiseks;

3) põllukultuuride, põllumajandusloomade ja kalakasvatuste kahjustamise või muu olulise varalise kahju vältimiseks;

4) loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse ning looduslike elupaikade säilitamise huvides.

Kokkuvõtvalt on looduskaitseseaduse kohaselt lindude tahtlik häirimine keelatud, välja arvatud ohuolukordades. Kui asutakse reguleerima liigi arvukust elanikkonna ohutuse tagamise ja vara kaitsmise eesmärgil, tuleb saada Keskkonnaameti luba. Liigi arvukuse reguleerimine muudel juhtudel, mis ei ole seotud ohutuse tagamisega ega vara kaitsega, ei ole lubatud. Linnu surmamine on lubatud, kui see ohustab otseselt inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda ja sellest tuleb hiljemalt ühe tööpäeva jooksul Keskkonnaametit informeerida.
Seega antud juhul on Viljandi Linnavalitsusel vajalik Keskkonnaameti luba lindude arvukuse reguleerimiseks, aga kui reguleerimine pole vajalik ohutuse tagamiseks ega vara kaitsmise eesmärgil (vaid nt häirimine häälitsemise ja väljaheidetega), ei ole Keskkonnaametil võimalik luba anda ja tegevus on keelatud.

 

Lugupidamisega

Kadri Hänni
looduskaitse juhtivspetsialist
Pärnu-Viljandi regioon
Keskkonnaamet