Viljandi linnavalitsuse vastus ELSi kirjale lindude hukkamise otsuse kohta

Avaldame Viljandi linnavalituses vastuse ELSi kirjale lindude hukkamise otsuse kohta. Vastuse originaali PDFi kujul saab alla laadida siit ja vastuse lisa siit. Vastus pöördumisele Olete esitanud küsimusi ja seisukohti, millele palute Viljandi...

Avaldame Viljandi linnavalituses vastuse ELSi kirjale lindude hukkamise otsuse kohta.
Vastuse originaali PDFi kujul saab alla laadida siit ja vastuse lisa siit.

Vastus pöördumisele

Olete esitanud küsimusi ja seisukohti, millele palute Viljandi Linnavalitsuselt selgitusi ja vastuseid.

Esitasite oma pöördumises seisukoha, et Viljandi Linnavalitsus on valesti tõlgendanud jahiseaduse § 23 lg 3 p 1 ning seaduseandja ei ole antud sättega silmas pidanud võimalust teostada riiklikult kooskõlastamata populatsioonide arvukuse reguleerimist vaid võimalust kaitsta inimese elu ja tervist üksiku(te) vahetult ohtliku(te) isendi(te) korral.

Viljandi Linnavalitsus on seisukohal, et seadusandja on jahiseadust koostades arvesse võtnud tiheasustusala ja hajaasustusala erisust, ning seetõttu ongi seaduses sätestatud § 23 lg 3 p 1, mille kohaselt ei ole tiheasustusalal loomade surmamise korral tegemist jahipidamisega ning jahiseadusest tulenev regulatsioon tiheasustusaladel loomade surmamise temaatikat ei reguleeri. Oleme Teiega samal seisukohal, et seadusandja on § 23 lg 3 p 1 abil jätnud võimaluse kaitsta inimese elu ja tervist üksiku(te) vahetult ohtliku(te) isendi(te) korral, juhul kui see peaks vajalikuks osutuma. Leiame, et Viljandi linnas ongi asjaolud seoses lindude arvukusega muutunud niivõrd äärmuslikuks, et see on kohati juba ohtlik inimeste elule ja tervisele. Vastav seisukoht tugineb linnakodanike korduvatele kaebustele.

Viljandi linnas on aastaid püütud rakendada lindude suhtes leebemaid meetmeid kui seda on surmamine. Varasemalt on teostatud helkurpeletite paigaldamist ja puuvõrade kärpimist ning isegi puude maha raiumist, et takistada lindude massilist pesitsemist. Kahjuks ei ole ükski eeltoodud meede tulemust andnud ning probleem on aina suurenenud. Linnavalitsus on seisukohal, et äärmuslikus olukorras tuleb rakendada äärmuslikke meetmeid ja kasutada lindude ohjamiseks muuhulgas ka nende surmamist, kui on selge, et muud meetmed ei ole tulemust andnud.

Viljandi Linnavalitsus nõustub, et lindude surmamist tuleb teostada kehtivate normidega kooskõlas ning seetõttu oleme lähtuvalt looduskaitseseadusest püüdnud olukorda korrektselt lahendada. Olete oma pöördumises õigesti juhtinud Viljandi Linnavalitsuse tähelepanu asjaolule, et keskkonnaministri 28.05.2013.a määruse nr 32 „Jahieeskiri“ lisa „Väikeulukite loetelu“ ei sisalda liigina hakki. Tõepoolest ei ole hakk ulukite nimekirja kantud liik ning seetõttu ongi Viljandi Linnavalitsus lähtunud hakkide surmamise osas looduskaitseseaduse § 55 lg 10 sätestatust, mis lubab selliseid isendeid surmata vara või tervise kaitseks ilma täiendavate kooskõlastusteta.

Soovite teada, mitu isendit on plaanis igast liigist surmata ning millisele informatsioonile tuginedes ja kelle poolt on need numbrid määratud. Esitate küsimusi, milline peaks olema iga linnuliigi populatsiooni arvukus ning millele arvukuse number põhineb ja kes ning millele tuginedes on need eesmärgid seadnud. Palute selgitada, kuidas ja millele tuginedes on määruses märgitud inimeste puhul veendutud ja tuginetud, et isikud on piisavalt kvalifitseeritud lindude piinadeta surmamiseks õhkrelvaga. Viljandi Linnavalitsus kinnitab, et 10.08.2015 korralduse nr 579 eesmärgiks ei ole kavandada mingisuguseid planeeritud massilisi lindude surmamisi. Korralduse eesmärgiks on luua juriidiline alus lindude tekitatud ohuolukordade neutraliseerimiseks ning määrata kindlaks pädevad isikud, kes vajadusel vastavaid töid on õigustatud teostama. Kõik võimalikud tegevused toimuvad seadusega kooskõlas ning eesmärgiga tagada linnakodanikele inimväärne ja ohutu elukeskkond. Lindude surmamist teostatakse õhkrelvaspordiga tegelevate sportlaste ja professionaalsete jahimeeste poolt, kellel on olemas vastavad vahendid ja pädevus, et tagada probleemsete isendite kiire ja piinadeta surmamine.

Vastuseks küsimusele linnuliikide kaardistamise osas juhime tähelepanu, et Viljandi Linnavalitsus on 02.12.2013 välja andnud korralduse nr 863 ja kinnitanud tegevuskava ,,Künnivareste, hallvareste ja hakkide ohjamine Viljandi linnas kinnitamine“. Tegevuskava on lisatud käesolevale kirjale ning leitav ka Viljandi Linnavalitsuse kodulehelt:
http://www.viljandi.ee/documents/36926/3472612/K%C3%9CNNIVARESTE%2C%20HALLV ARESTE+JA.pdf/cc862002-ed28-42fe-80d5-484ca1a634bc

Tegevuskava on saadetud 09.12.2013 Eesti Ornitoloogiaühingule tutvumiseks, millele tagasisidet ei ole Viljandi Linnavalitsusele kahjuks saabunud. Tegevuskava käsitleb erinevaid arvukuse piiramise võimalusi ja teadlaste poolt läbi töötatud võimalusi arvukuse piiramiseks maailmas üldisemalt, käsitleb pesitsus- ja seltsingualasid ning probleemseid piirkondi Viljandi linna haldusterritooriumil. Ühe arvukuse piiramise meetmena on välja toodud ka lindude püüdmine ja surmamine.

Viljandi Linnavalitsus osutab veel kord MTÜ Eesti Loomakitse Seltsi tähelepanu asjaolule, et Viljandi linn ei soovi ühtegi linnuliiki hävitada vaid liikide arvukust piirata vastavalt vajadusele ja tekkinud ohuolukordadele. Viljandi Linnavalitsus ei kavatse läbi viia tegevusi, mis võiksid riivata üldiseid eetika ja moraalinorme või oleksid vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kalvi Märtin
abilinnapea

Lisa: Viljandi Linnavalitsuse korraldus nr 863 ja korralduse lisa, tegevuskava „Künnivareste, hallvareste ja hakkide ohjamine Viljandi linnas“

Inga Nõmmik
435 4718, inga.nommik@viljandi.ee